Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przewodnicząca:
Prof. dr hab. Maria Rąpała-Kozik
Dyżur: czwartek 13-14.30
Dziekanat Biologii
 
Obsługa administracyjna:
mgr Małgorzata Plucińska-Pająk
Dziekanat Biologii
tel. 12 664-64-57
email: nauki.biologiczne@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawy prawne

Uchwała Senatu nr 86/IX/2019 ws. określenia sposobu funkcjonowania rad dyscyplin na UJ

Uchwała Senatu nr 87/IX/2019 ws. postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (aktualizacja 24.02.2021)

Uchwała Senatu nr 90/X/2020 z dnia 28 października 2020 roku ws. zmiany uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ w sprawie postępowań o nadanie stopni naukowych na UJ

Uchwała nr 57/IX/2022 z dnia 28 września 2022 roku ws zmiany uchwały nr 87/IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia
25 września 2019 roku w sprawie postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (z późn. zm.)

Komunikat nr 18 Rektora UJ z 7 października 2019 roku w sprawie zasad dotyczących przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań w sprawie nadania tytułu profesora wszczętych i niezakończonych przed 1 października 2019 roku

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - tekst jednolity

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pani mgr AGNIESZKI MORYTKO

Kraków, dnia 28.07.2023 r.

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia,

 

że w dniu 04.10.2023 r. o godzinie 12.00

 

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr AGNIESZKI MORYTKO

 

pt. „Wydzielniczy inhibitor proteaz leukocytarnych (SLPI)

w patofizjologii skóry”.

 

Promotor:

Prof. dr hab. Joanna Cichy

Zakład Immunologii

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Recenzenci:

Dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak, prof. UG

Instytut Biotechnologii

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii

Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Uniwersytet Gdański

 

Prof. dr hab. n. med. Anna Zalewska-Janowska

Zakład Psychodermatologii

Katedra Pulmonologii, Reumatologii i Immunologii Klinicznej

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

 

Obrona odbędzie się w trybie hybrydowym tj. przy wykorzystaniu usługi internetowej MS Teams (zgłoszenie chęci udziału do 03.10.2023 r. na mail: maciej.zyskowski@uj.edu.pl) lub bezpośredniej obecności na sali 1.1.14 Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się do wglądu
w Czytelni Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

/-/ prof. dr hab. Maria Rąpała-Kozik

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne UJ