Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przewodnicząca:
Prof. dr hab. Maria Rąpała-Kozik
Dyżur: czwartek 13-14.30
Dziekanat Biologii
 
Obsługa administracyjna:
mgr Małgorzata Plucińska-Pająk
Dziekanat Biologii
tel. 12 664-64-57
email: nauki.biologiczne@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawy prawne

Uchwała Senatu nr 86/IX/2019 ws. określenia sposobu funkcjonowania rad dyscyplin na UJ

Uchwała Senatu nr 87/IX/2019 ws. postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (aktualizacja 24.02.2021)

Uchwała Senatu nr 90/X/2020 z dnia 28 października 2020 roku ws. zmiany uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ w sprawie postępowań o nadanie stopni naukowych na UJ

Uchwała nr 57/IX/2022 z dnia 28 września 2022 roku ws zmiany uchwały nr 87/IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia
25 września 2019 roku w sprawie postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (z późn. zm.)

Komunikat nr 18 Rektora UJ z 7 października 2019 roku w sprawie zasad dotyczących przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań w sprawie nadania tytułu profesora wszczętych i niezakończonych przed 1 października 2019 roku

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - tekst jednolity

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pani mgr ALICJI MARTYNIAK

Kraków, dnia 26.07.2023 r.

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia,

 

że w dniu 06.10.2023 r. o godzinie 10.00

 

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr ALICJI MARTYNIAK

 

pt. „Nowe mechanizmy rozwoju kardiomiopatii w dystrofii mięśniowej Duchenne'a - rola mikroRNA-378a”.

 

Promotor:

Prof. dr hab. Józef Dulak

Zakład Biotechnologii Medycznej

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Promotor pomocniczy:

Dr Jacek Stępniewski

Zakład Biotechnologii Medycznej

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

Prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko

Instytut Biologii Rozwoju i Nauk Biomedycznych

Wydział Biologii

Uniwersytet Warszawski

 

Dr hab. Marta Olejniczak, prof. ICHB PAN

Zakład Inżynierii Genomowej

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Katedra Biologii Molekularnej

Wydział Biologii

Uniwersytet Gdański

 

Obrona odbędzie się w trybie hybrydowym tj. przy wykorzystaniu usługi internetowej MS Teams (zgłoszenie chęci udziału do 05.10.2023 r. na mail: izabella.skulimowska@doctoral.uj.edu.pl) lub bezpośredniej obecności na sali 1.1.14 Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się do wglądu na stronie internetowej https://rozprawy-doktorskie.bip.uj.edu.pl/nauki-biologiczne

 

/-/ prof. dr hab. Maria Rąpała-Kozik

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne UJ