Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Habilitacje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedura postępowania habilitacyjnego

Skrócona informacja o nowej procedurze postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne prowadzonej w Uniwersytecie Jagiellońskim przez Radę Dyscypliny Nauki biologiczne 

(stan na dzień 29 października 2020 r.)

  1. Naczelną podstawą prawną nowego postępowania habilitacyjnego jest rozdział 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668). W załączeniu odpowiedni fragment ustawy.   
  2. Postępowanie zostaje wszczęte na wniosek habilitanta skierowany do organu centralnego – Rady Doskonałości Naukowej i jest kontynuowane przez podmiot habilitujący zaproponowany przez habilitanta – Uniwersytet Jagielloński, w którym w przypadku  habilitacji w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne zajmuje się Rada Dyscypliny Nauki biologiczne UJ.
  3. Instrukcja składania wniosku do Rady Doskonałości Naukowej oraz wzory wymaganych dokumentów zamieszczone są na stronie internetowej tego organu (https://www.rdn.gov.pl) w zakładce > Postępowania habilitacyjne.

Uwaga 1. Dokument „Wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych, stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny” powinien zawierać oświadczenia habilitanta oraz współautorów wskazujące na ich merytoryczny wkład w powstanie każdej pracy, wchodzącej w skład osiągnięcia habilitacyjnego. Chociaż Rada Doskonałości Naukowej nie zaleca deklarowania procentowego szacowania udziałów współautorów, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne UJ z reguły zwracać się będzie o przedstawienie udziałów zarówno pod względem merytorycznym jak i procentowym (podstawa: § 17 ust. 3 uchwały Senatu UJ, o której mowa punkcie 6 niniejszej instrukcji). Lepiej zatem te procentowe udziały podać od razu, już na tym etapie.

  1. Po sprawdzeniu wniosku pod względem formalnym Rada Doskonałości Naukowej przekazuje dokumentację podmiotowi habilitującemu – Uniwersytetowi Jagiellońskiemu.  
  2. Dalszą częścią postępowania zajmuje się Rada Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, która podejmuje uchwałę  o wyrażeniu zgody lub niewyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania i powiadamia Radę Doskonałości Naukowej o swojej decyzji, z prośbą o wyznaczenie czterech członków komisji habilitacyjnej - przewodniczącego i trzech recenzentów (pełny skład siedmioosobowej komisji habilitacyjnej zostanie uzupełniony w dalszym etapie o jeszcze jednego recenzenta, sekretarza komisji i członka komisji przez Radę Dyscypliny Nauki biologiczne UJ).    

Uwaga 2: Podejmując swoją decyzję, Rada Dyscypliny Nauki biologiczne UJ bierze pod uwagę kryteria, przyjęte jako zalecenia względem kandydatów na posiedzeniu Rady w dniu 28 stycznia 2020 r. Informacja o tych zaleceniach udostępniana jest zainteresowanym kandydatom przez Przewodniczącego Rady.

  1. Rady Dyscypliny Nauki biologiczne UJ przeprowadza postępowania habilitacyjne, stosując się ściśle do zapisów rozdziałów IV i V Procedury postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, zawartej w załączniku nr 1 do uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku (odpowiednie fragmenty uchwały w załączeniu), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 90/X/2020 Senatu UJ z dnia 28 października 2020 r.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne UJ

/-/ prof. dr hab. Andrzej Kozik 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Postępowania habilitacyjne

dr Kamil Bartoń

dr Agnieszka Polit

dr Krzysztof Rakus

dr Sebastian Glatt

dr Anna Grochot-Przęczek

dr Beata Klimek

dr Rafał Mostowy

dr Krystyna Nadachowska-Brzyska

dr Beatrycze Nowicka

dr Iana Markevych

dr Rafał Piprek

dr Monika Biniecka

dr Małgorzata Bzowska

dr Anna Drabik

dr Szymon Drobniak

dr Joanna Dulińska-Litewka

dr Karolina Kuszewska

dr Sylwia Łukasiewicz

dr Piotr Łukasik

dr Anna Maria Pawlak

dr Aleksandra Walczyńska

dr Andrzej Żądło