Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przewodnicząca:
Prof. dr hab. Maria Rąpała-Kozik
Dyżur: czwartek 13-14.30
Dziekanat Biologii
 
Obsługa administracyjna:
mgr Małgorzata Plucińska-Pająk
Dziekanat Biologii
tel. 12 664-64-57
email: nauki.biologiczne@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawy prawne

Uchwała Senatu nr 86/IX/2019 ws. określenia sposobu funkcjonowania rad dyscyplin na UJ

Uchwała Senatu nr 87/IX/2019 ws. postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (aktualizacja 24.02.2021)

Uchwała Senatu nr 90/X/2020 z dnia 28 października 2020 roku ws. zmiany uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ w sprawie postępowań o nadanie stopni naukowych na UJ

Uchwała nr 57/IX/2022 z dnia 28 września 2022 roku ws zmiany uchwały nr 87/IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia
25 września 2019 roku w sprawie postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (z późn. zm.)

Komunikat nr 18 Rektora UJ z 7 października 2019 roku w sprawie zasad dotyczących przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań w sprawie nadania tytułu profesora wszczętych i niezakończonych przed 1 października 2019 roku

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - tekst jednolity

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pani mgr OKTAWII OSIECKIEJ

Kraków, dnia 28.07.2023 r.

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia,

 

że w dniu 25.09.2023 r. o godzinie 10.00

 

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr OKTAWII OSIECKIEJ

 

pt. „Rola białka SLPI w patofizjologii ludzkich granulocytów”.

 

Promotor:

Prof. dr hab. Joanna Cichy

Zakład Immunologii

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Promotor pomocniczy:

Dr Joanna Skrzeczyńska-Moncznik

Zakład Immunologii

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Recenzenci:

Prof. dr hab. med. Urszula Demkow

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego

Wydział Lekarski

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Prof. dr hab. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek

Katedra i Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych

Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Obrona odbędzie się przy użyciu usługi internetowej MS Teams. Osoby, które chcą wziąć udział w obronie proszone są o bezwzględne uzupełnienie formularza https://forms.office.com/r/s0YYepg34r lub kontakt z Panem Maciejem Zyskowskim: it.wbbib@uj.edu.pl w terminie do dnia 22.09.2023 r.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się do wglądu
w Czytelni Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

/-/ prof. dr hab. Maria Rąpała-Kozik

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne UJ