Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Andrzej Kozik
Dyżur: środa 11-13
Dziekanat Biologii
 
Obsługa administracyjna:
mgr Małgorzata Plucińska-Pająk
Dziekanat Biologii
tel. 12 664-64-57
email: nauki.biologiczne@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawy prawne

Uchwała Senatu nr 86/IX/2019 ws. określenia sposobu funkcjonowania rad dyscyplin na UJ

Uchwała Senatu nr 87/IX/2019 ws. postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (aktualizacja 24.02.2021)

Uchwała Senatu nr 90/X/2020 z dnia 28 października 2020 roku ws. zmiany uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ w sprawie postępowań o nadanie stopni naukowych na UJ

Komunikat nr 18 Rektora UJ z 7 października 2019 roku w sprawie zasad dotyczących przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań w sprawie nadania tytułu profesora wszczętych i niezakończonych przed 1 października 2019 roku

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - tekst jednolity

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pani mgr PAULINY PODKALICKIEJ

Kraków, dnia 05.01.2022 r.

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia,

 

że w dniu 04.02.2022 r. o godzinie 12.00

 

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

 

Pani mgr PAULINY PODKALICKIEJ

 

 

pt. „Badanie roli mikroRNA-378a oraz zaburzeń angiogenezy w mysim modelu dystrofii mięśniowej Duchenne’a”.

 

Promotor:

Dr hab. Agnieszka Łoboda, prof. UJ

Zakład Biotechnologii Medycznej

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Recenzenci:

Dr hab. Iwona Grabowska-Kowalik

Instytut Biologii Rozwoju i Nauk Biomedycznych

Wydział Biologii

Uniwersytet Warszawski

 

Prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz

Pracownia Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

 

Obrona odbędzie się przy użyciu usługi internetowej MS Teams. Osoby, które chcą wziąć udział w obronie proszone są o bezwzględne uzupełnienie formularza https://forms.office.com/r/s0YYepg34r lub kontakt z Panem Maciejem Zyskowskim: it.wbbib@uj.edu.pl w terminie do dnia 03.02.2022 r.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się do wglądu na stronie internetowej Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

/-/ prof. dr hab. Andrzej Kozik

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne UJ