Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Andrzej Kozik
Dyżur: środa 11-13
Dziekanat Biologii
 
Obsługa administracyjna:
mgr Małgorzata Plucińska-Pająk
Dziekanat Biologii
tel. 12 664-64-57
email: nauki.biologiczne@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawy prawne

Uchwała Senatu nr 86/IX/2019 ws. określenia sposobu funkcjonowania rad dyscyplin na UJ

Uchwała Senatu nr 87/IX/2019 ws. postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (aktualizacja 24.02.2021)

Uchwała Senatu nr 90/X/2020 z dnia 28 października 2020 roku ws. zmiany uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ w sprawie postępowań o nadanie stopni naukowych na UJ

Komunikat nr 18 Rektora UJ z 7 października 2019 roku w sprawie zasad dotyczących przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań w sprawie nadania tytułu profesora wszczętych i niezakończonych przed 1 października 2019 roku

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - tekst jednolity

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pani mgr KAROLINY PYZIAK

Kraków, dnia 27.12.2021 r.

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia,

 

że w dniu 01.02.2022 r. o godzinie 12.00

 

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr KAROLINY PYZIAK

 

pt. „Rozwój metod i modeli badawczych umożliwiających selekcję oraz potwierdzenie specyficzności i mechanizmu działania innowacyjnych związków małocząsteczkowych celujących w białka kompleksu SWI/SNF”.

 

Promotor:

Dr hab. Agnieszka Łoboda, prof. UJ

Zakład Biotechnologii Medycznej

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

 

Promotor pomocniczy:

Dr Anna Wróbel

Ryvu Therapeutics S.A.

 

Recenzenci:

Prof. dr hab. Marta Miączyńska

Laboratorium Biologii Komórki

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

 

Dr hab. Agnieszka Robaszkiewicz, prof. UŁ

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki

 

Dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR

Instytut Biologii i Biotechnologii, Kolegium Nauk Przyrodniczych

Uniwersytet Rzeszowski

 

Obrona odbędzie się przy użyciu usługi internetowej MS Teams. Osoby, które chcą wziąć udział w obronie proszone są o bezwzględne uzupełnienie formularza https://forms.office.com/r/s0YYepg34r lub kontakt z Panem dr. Witoldem Nowakiem: witold.nowak@uj.edu.pl w terminie do dnia 31.01.2022 r.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się do wglądu na stronie internetowej https://rozprawy-doktorskie.bip.uj.edu.pl/nauki-biologiczne

 

/-/ prof. dr hab. Andrzej Kozik

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne UJ